CHAMPIONSHIP
Round 1Round 2Final
play by 31 Julyplay by 31 August3 September
Nina Newall
v___________________________
Wendy Gardner
__________________________v
Gill Andrews
v______________________________________________________
Carol Johnson
__________________________v
Liz Stockdale
v______________________________________________________
Colette Bewley
__________________________v
Wanda Knight
___________________________
TWO WOOD
Round 1
play by 31 July
Wanda Knight
v
Wendy Gardner
__________________________v
Carol Johnson
v
Gill Andrews
___________________________v
Colette Bewley
v___________________________
Liz Stockdale
___________________________v
Nina Newall
___________________________
PAIRS
Round 1Final
3 September
Wendy & Carol
v
Nina & Wanda
v
Liz & Viv
v
Colette & Gill