2 WOODS

    

Round   1

 

Round   2

 

FINALS

play by July 31st

 

play by Aug 31st

   

Dorothy Smith

      

v

  

Karen Schlaephfer

 

   

Karen Schlaepfer

      
   

v

  

 

 

Linda Maddison

      

v

  

 Nina Newall

 

   

Nina Newall

      
        

Gill Andrews

      

v

  

 Wendy Gardner

 

   

Wendy Gardner

      
   

v

  

 Wendy

 

Elizabeth Stockdale

      

v

  

Liz Stockdale

 

   

Carol Johnson

      
        

CHAMPIONSHIP

     
        

Round   1

 

Round   2

 

FINALS

play by July 31st

 

play by Aug 31st

   

Dorothy Smith

      

v

  

Wendy Gardner

 

   

Wendy Gardner

      
   

v

  

Nina

 

Nina Newall

      

v

  

 Nina Newall

 

   

Karen Schlaepfer

      
        

Linda Maddison

      

v

  

 Gill Andrews

 

   

Gill Andrews

      
   

v

  

 Liz

 

Carol Johnson

      

v

  

Liz Stockdale

 

   

Elizabeth Stockdale

      

 

 

 

 

       
   

 

PAIRS

  

 

FINALS

   

play by Aug 31st

   

 

 

Wendy Gardner/Dot Smith

     
 

v

    

Wendy/Dot

 

Nina Newall /Linda Maddison

     
        

Carol Johnson/Karen Schlaepfer

     
 

v

    

 Liz/Gill

 

Liz Stockdale /Gill Andrews

     
        
        

COLTS

     

FINALS

       

Wanda Knight

     
 

v

    

 Wanda

 

Colette Bewley

     
        

Carol Johnson

     
 

v

    

Nina

 

Nina Newall